นายชาญณรงค์ รถเพชร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร.084-8946461


สิบเอกวรุตตม์ พิมพ์จันทร์
นักวิชาการศึกษา


นางบังอร อนุวรรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


น.ส.อัญชลีกร ศรีมหาพรม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวหนูกาญ วุฒิพันธ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางจุฑาภรณ์ มีทอง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอัจฉรา เฉลิมวงวงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาววัชรภรณ์ สมอ่อน
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุพัตรา ฤทธิ์ศิริ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวกนกกาญจน์ จำนงพิศ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวอรทัย อาจดี
คนงานทั่วไป


นางสาวพิชญาพร เครือพิมาย
คนงานทั่วไป