แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ

แบบสอบถามความพึงพอใจ

  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การ บริหารส่วนตำบลโนนรัง หรือหน่วยงานต่างๆ ที่มาติดต่อใช้บริการงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนรังเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลลัพธ์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการ บริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ

1) ชื่อผู้ขอรับบริการ (บุคคลหรือหน่วยงาน)
2) ที่อยู่ของผู้รับบริการ
3) โทรศัพท์ผู้ขอรับบริการ
4) ขอรับบริการจาก (ชื่อหน่วยงานผู้ให้บริการ)

ส่วนที่ 2 : เรื่องที่ขอรับบริการส่วนที่ 3 : แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ

หัวข้อแบบสอบถามความพึงพอใจ
1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
1)เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
2)เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
3)เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
4)เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2.ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
1)มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย
2)ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
3)ขั้นตอนการให้บริการในแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว
4)มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ควรปรับปรุง
1)การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการเช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
2)มีเครื่องมือ/อุปกรณ์/ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
3)มีการจัดผังการให้บริการและใช้อาคารได้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
4)อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย

ส่วนที่ 4 : ท่านคิดว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง ควรปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ข้อเสนอแนะ

นายเสวียน สุทธิไชยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
โทร.087-2595454

นายอนันต์ จันทรานุวงค์
รองนายก อบต.โนนรัง
โทร 082-8719038

นายประมวล ผาสุข
รองนายก อบต.โนนรัง
โทร 081-2656429

นายสหเทพ อนุรักษ์โกศล
เลขานายก อบต.โนนรัง
โทร 064-7476624

   2022

   2020