ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางญาณิศา แสวงผล
นักวิชาการพัสดุ


นางสาวพรรณธิพา มารศรี
นักวิชาการคลัง


นายไชยวัฒน์ แย้มศรี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวพิกุล คุชิตา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวนิรมล บุญเขื่อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวพัณณิตา จวรรณะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวสุกัญญา รั่่ทธนี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี