นายวรวิทย์ ช่วยพิมาย
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 082-7472884นายสุขุม ไชสง
นายช่างโยธา
นางสาวนิรชา  คำทอน
นายช่างโยธานายตฤณพรรษกร งามเลิศ
ผู้ช่วยช่างโยธา

นางสาวศิริญทิพย์ สุวรรณา 
คนงานทั่วไป