นางสาวสายฝน นามพิมูล
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร.097-3401105


นายวินัย เขตคาม
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นางสาวนฤมล ห่อไธสง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน