นายเสวียน  สุทธิไชยา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

087-2595454
นายอนันต์  จันทรานุวงศ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

082-8719038
นายประมวล  ผาสุข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

081-2656429

นายสหเทพ  อนุรักษ์โกศล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง

064-7476624