นายทองหล่อ  จินโจ
ประธานสภา อบต.

นายบุญเส็ง  เหลี่ยมไธสง
รองประธานสภา อบต.

นางกาญจนา  แก้วศรีสุข
เลขานุการสภา อบต.


นายสุวรรณโชติ  พันชมภู
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

นายวินัย  เอี่ยมสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

นายนพดล  เพ็ชรทราย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

นายสมยศ  เทือกชาลี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

นางสาวนุชนาฎ  เดชนอก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

นางสาวก้าน  อานิสงส์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

นายทองหล่อ  จินโจ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7

นายมนูญ  บุญเศษ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

นายทองแดง  มาลาศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

นางเบญจมาภรณ์  ศิริสุนทร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

นายชยุต  สมอ่อน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

นางสาวกาญจนา  แก้วศรีสุข
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12

นายสมจิตร  ผมทำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13


นายบุญถม  ห่อไธสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 14

นายภีระชัย  เที่ยงลุน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 15

นางลมัย  บุญประกอบ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 16

นายชัยพร  แก่นดี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 17

นายทองแดง  ช่วยพิมาย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 18

นายตู้  ศรีเพชร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 19

นายไสว  แสนวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 20

นายบุญเส็ง  เหลี่ยมไธสง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 21