นายเกียรติพงศ์ บุญผุด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนรัง
โทร.089-9472445
นายบัญชาภูมิ  สุรัมย์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.094-2090790
นางสาวอรุโณทัย ทับงาม
นิติกร
นายสรวิศ  ตาชูชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวเกศิณี วารินทร์
นักจัดการงานทั่วไป
นายคำชวน  มะปะเข
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวฐิตาภรณ์  สมรูป
นักวิชาตรวจสอบภายใน
นายวสันต์  สารการ
นักวิชาการเกษตร

นางสาวพิมผกา ชนะค้า

นักวิชาการสาธารณสุขนางสาววิลาวรรณ  แสงโพธิ์รัมย์
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสมาน สง่าศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   นายพยอม  เบียดกระสินธ์ุ
พนักงานขับรถยนต์
             

นายประยงค์  เพ็งโสภา
พนักงานขับรถยนต์

นายปรมินทร์  แท่นทอง
พนักงานขับรถยนต์
นางสาววาสนา  ยาทองทิพย์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอดิศักดิ์ แซ่เจีย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางบุญเหลือ ติคำรัมย์
แม่บ้าน


นายพะเยาว์  กันหา
ภารโรง
นายทองคำ  วาปีนา
คนงานทั่วไป

นางอัญชลี แย้มศรี
คนงานทั่วไป
นายสัจภูมิ  ประทุมจร
คนงานทั่วไป